شماره مدرسه:05147222155

شنبه تا چهار شنبه از ساعت 7:30 لغایت 14:00

در ایام تعطیلات تابستان 

روز های دوشنبه و چهار شنبه از ساعت 7:30لغایت 14:00