برگزاری کارگاه اموزشی رموز موفقیت در کار افرینی و تجلیل از کار افرین نمونه شهرستان همزمان با گرامی داشت هفته کار گر