رشته های هنرستان

سال تولید و رونق گرامی باد

 

هنرستان محمودیه12

دارای رشته های زیر میباشد

شبکه و نرم افزار

گرافیک 

حساب داری

موسیقی

 

محموبیت هنرستان 93%