نقشه هنرستان در گوگل

خیابان شهید مطهری رو به روی اموزش پرورش